Ming Dynasty


Emperor
 Reign Period
Hongwu  1368 - 1398 AD
Jianwen   1399 - 1402 AD
Yongle   1403 - 1424 AD
Xuande   1426 - 1435 AD
Zhengtong   1436 - 1449 AD
Jingtai  1450 - 1457 AD
Tianshun   1458 - 1464 AD
Chenghua   1465 - 1487 AD
Hongzhi   1488 - 1505 AD
Zhengde  1506 - 1521 AD
Jiajing   1522 - 1566 AD
Longqing  1567 - 1572 AD
Wanli   1573 - 1620 AD
Taichang   1620 - 1620 AD
Tianqi   1621 - 1627 AD
Chongzhen   1628 - 1644 AD